tel. 603348265 e-mail: kontakt@neuronek.edu.pl

Regulamin

Gabinet Terapii Dziecięcej NEURON świadczy usługi w zakresie przeprowadzania diagnozy, opracowania programu i przeprowadzania zajęć terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii ręki dla dzieci w normie rozwojowej, a ponadto dla dzieci z ADHD, z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera), mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnych intelektualnie, z nadreaktywnością i podreaktywnością przedsionkową,  dotykową, słuchową, wzrokową, węchową, dla dzieci z niskim lub wysokim stopniem pobudzenia ruchowego, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, słabą równowagą i koordynacją ruchową, trudnościami w wykonywaniu czynności samoobsługowych oraz w planowaniu ruchu, dla dzieci z trudnościami w nauce, słabą koncentracją uwagi, trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, z trudnościami emocjonalnymi.

 •  Miejscem prowadzenia terapii jest gabinet terapeutyczny, który mieści się przy ul. Rodzinnej 6 w Kałuszynie
 •  Gabinet jest wyposażony w wysokiej jakości sprzęt do terapii integracji sensorycznej opatrzony certyfikatami jakości i bezpieczeństwa oraz pomocami edukacyjnymi do pracy terapeutycznej
 •  Terapeuta pracujący z dziećmi posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie w pracy z dziećmi zapewniające wykonanie usług na wysokim poziomie merytorycznym
 •  Zajęcia terapeutyczne mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka
 •  Program zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka oraz modyfikowany w trakcie trwania terapii.
 •  Zajęcia terapeutyczne trwają 50 minut+ 5 minut rozmowy z rodzicem na temat postępów bądź trudności napotkanych w trakcie zajęć oraz wysłuchania instrukcji do ćwiczeń w domu.
 •  Rodzice zobowiązują się do stosowania wskazówek terapeuty w celu poprawy funkcjonowania dziecka i osiągnięcia większych efektów
 •  Na życzenie rodzice terapeuta przygotowuje nieodpłatnie informację na piśmie o celach, przebiegu terapii oraz osiągnięciach dziecka, a także wskazówki do pracy w domu
 •  Terapeuta ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas trwania zajęć terapeutycznych
 •  Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przed lub po zajęciach ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.
 •  Odpłatność za zajęcia jest pobierana z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć.
 •  Planowane nieobecności dziecka (wyjazdy itp.) są uzgadniane z terapeutą na początku miesiąca w celu ustalenia  ewentualnych zastępczych terminów do odrobienia zajęć
 • W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.

Rozliczenia w przypadku odwoływania zajęć:
-rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00  dnia poprzedzającego terapie, drogą telefoniczną, sms lub e-mail
-opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi, jedynie    rodzic ma prawo ustalenia z terapeutą terminu zastępczego zajęć.
-Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w dniu terapii skutkuje 50% opłatą za zajęcia.
- zajęcia odwołane z winy terapeuty przeniesione będą na inny możliwy do uzgodnienia termin. W przypadku trudności w ustaleniu zastępczego terminu kwota wpłaty zostanie przeniesiona na następny miesiąc.
-przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie

 • Gabinet ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieuregulowania płatności, nie stawiania się dziecka na zajęciach w wyznaczonych terminach bez wcześniejszego zgłoszenia nieobecności

 

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych